abocanhem
acompanhem
apanhem
arranhem
arrebanhem
arreganhem
assanhem
banhem
barganhem
entranhem
estanhem
estranhem
ganhem