Lijst van Endings in Nederlands

antwoordeniepig2eedsorieaafonkedigingeumedelistulijbaanentelenuptug2ettelijkater2egioiendeldenindustrieelekeneleefdietenuldeneerdeonheilspellendoederenoordenactieisteehoorzaamachtenankbaarennisoudheidemeltearionkelenovinguilenaastenuttigoornieringeukenitieinnaarachelijkeweeglijkoordelenitsenameleninkereverimmenuldigenerenatieutunctieormelijk3elbaarentieorgding2alseilinguchtigostuumeindelijkermenuffelenevendemmingichtelijkunsterelonnenodeukkeniptogingelangrijkijtigoostonderingaamdeshoperendectieukkelieganapeniegeneugankelijkepter6ukkelijkelkankes2engenekinguchtenochtiestalkulsuit2erkteeopstaanasotieavelegeiendeijlochtendowniceenierennenuikener10ichtikkeldonieeluitenuigakelenuikonenappigoeningerkenieaatjeambtomenijdrageenigedenastingartoftemenolderienuren2amperuleekenenaligoen2oeiendopinieaar2ouderalingachtinguldigutieect2avondongetwijfeldortenieuwenijpenoker2ondeerdijvingalveietjeaterenam2ogenenadelenarkeerderuktoerendonischernietsuidelijkuitoaseeurechtelijkijkjeoorverdovendestenarmeur2ootijsumperie3ekkelijkikkelenegenheidibbeleneutompenannendopenolkomaoorersakkeleurigoordalankelenijdsopvallendatischallingalainderenijnendoperuldigingakkenindendoestener4uigeninandenoerenietiguw3over2ink2aatsectoroersuieradelappelijkobbelionalalmer8eekeemaal2aagdobbenorterieuwslezerupe8elfde3erigichtigestazenoorbeeldaarlijkoeneedehandsoler9elligeinduniekjeekelageeeuwagingettigoreneerd2aaseenkomstichtenoldoendeafschriftaangenaameitachterellingindeneestelijkangeriksuwierigogelen8enteaardigenaaketteneunenel3aterekeraiseochtigachteloosolkenoepelaticaen4ichtbaarekkendiesaaglijkeurenoepenoefekkigitekkinguurlijkopperenoestalletjeedingulligierlijkijfedelijkessieenkenactorissendestieeptieuchterakelijstapjeutselenuidenerstestigenipenbaarensieezindteer2anischergensuinomingoelenijvenachtagen2alfiemiekangsteringesemoelovigofe5aanbaaroeterenezigoogstengelariguilerfelijkandigaderegeiderileindeijnisselenatjeekendantischijpugavenelen2ijvendieningevigijveronderlingap2ischeggendosonzenendeefiezenaarmakenoetsuistereniegelingoeleensijheidingakelijkondeekleurdachtig2iezeraffenuimenerieissenineevendeulpiftigoeuvreorgenistereneiligergeefsachtigenaderingipperenen6ier2apenenerkelijkioolengselentrischootsanteldigomptestigingappenuffenalteungelenandaegeraaiadigoogdoedoetjeapperievenijkelijkuigingeerbaarundigeegeluist2emendunnenungelindingooitoveneersenorsalmenanningakseffenaaldomwegakena3oetsenannenijnlijkoberijnenemberonkenichtingalenaarsuwen2atiginsoofoogteankereulenagverblijfuuseraareutelariaoostenieleninnigorgadeloosoomon2oppenijoppelant2akkerekeningongen2itsoudingeelseddenaddereanteuitenaardsoornemene3etjeovereniebelenuursteraanderkingoosterordeolgommereticaeuneldingittingaanvaardeneigingiefdageulegrijpelijkeliersterukigeostandeling2arseesterompelenakuntaamteusumijstaanintamusteloosarmenullen2eduusdismeaaartjeoordeeluchtechteraanaagsaboistischoedingeldeeldigarig2uurevoeligadelijkassaalligorreler7ipperamelijk2eerstollegaorrenokkener5enselijkildagenairolhardenoterolgensarelieerdeifteeltierenippeneugenoorwaardelijkermuijkendigoeienicheikken2evenadigdatoreschooldegenafaatsenorsenertergerenaageveleroemdolligattigig3urkenelpenotseneverenympetteripselijk2afgaanarkeniefeeksinterijnsie2edigendonsandschapentamenuisunt2ongaineijzelenettendakeloosettingoneimpelofferenkelommaijdigiekelijkastenefeestastigariserpenultegenenekkerinkeleniekenidiootogenblikkelijkervenangenaastoptaar3averavingoereren2offenemikkingillendaalbaaroorgaanekusseneusondigifarteningenooiechtoeibaarerfallenuwelijkoedenetemiddeldeteren9ectookijkeronverbiddelijkowenagischerg2endeepenetterenictieespierderkuw2atepelustigundigokkelissieak2uifassenijmijkenetelandinguwenasteraatstandelijkemmeretenuddeikteoegeerijtenosteoosortefeuilleechtsoxodiguitgaanainerelregelienseetettoinnaresen2onderlijkerrieafelertsoonlijkarenissingaardigheidoeideeldeeerkrachtel2isch2uurderemieastenzenetelijkormenimeenteolgenanenuurmanemaotseilandurfurkeuvelactompurvenonieuridderoffelijkanigokenenniganken2oepalieeuringelderopinge6openkbaareinzenusteniktin2e9elfde2aardelingemdieuwens2ommingommenieusartigomendingeggenotenaaroffelendelingelenisteragerirkelenoenenandelartelenorderener3inderantieuppelavendècheammenedigakteoeilligen7aan2echtenausebruikelijkelfottoandelenoedig2oudelijkunstigempelogonderenooletsenoegenaringerderedieieflijkolgendotteen3opaooporteuisenamparrenellenateoningitteninstinctabbelen2isutserpeiligenerteadeijpendesbienneoemenekseaduwenogischassendinderlijkeugd2oek2instielolfezeluizendenderinnenuipene4eigerigangameruimopigespailleoudièreollenetischooienikendelemmendietingendelen3ufoetenekkenoesutseneegachtelijkilverenillenouwingorteugeluiveroekeninteresseoudenansoelen2idear2ommelinnikeneliguizeniendelijkokeetjeaatatie2oogingerassieomischuctiearischoudenduutoederensexuurwerkuivenetsastischapen5eponder2eraaktaaloevenijzigerenigeneeuwenenkoonantwoordabel2ondelingasbak2adereneidingongeniemanduikeregingoengoriumoggeemmenusieitischustaafdodderiticusukkingosseneigerenoemoteuk2omendakkelijkundereneuterotingijzenevoegdoraardiginkenoekurigariumedigenière2otisching3eendiaatewolktorsteerlijkel4olieaginaaakzaamijk2erkenningerantwoordelijkatteneeparendezenangsorigeenoseiepenaaieniddenandelaarommelen