2 Sillaba
Resia
Slesia
cesia
chesia
desia
esia
mesia
mnesia
poesia
sesia
tesia
3 Sillaba
Indonesia
Malesia
Rhodesia
Valsesia
algesia
amnesia
ardesia
atresia
b-malesia
babesia
borghesia
ceresia
comesia
cortesia
dismnesia
ecclesia
ecmnesia
efesia
eresia
estesia
falesia
framboesia
frenesia
geodesia
idesia
magnesia
nemesia
parlesia
phrenesia
rafflesia
rodesia
scortesia
silesia
tiresia
trevesia
vanesia
4 Sillaba
Melanesia
Polinesia
acinesia
analgesia
anestesia
automnesia
barestesia
chirotesia
cinestesia
criptestesia
criptomnesia
discinesia
disestesia
disgenesia
fontanesia
ipermnesia
ipoalgesia
ipocresia
ipoestesia
l'anestesia
laspeyresia
micronesia
pallestesia
paramnesia
parestesia
poliestesia
polinesia
preanestesia
pseudoestesia
psichestesia
radioestesia
sismestesia
somestesia
telestesia
termoestesia
un'eresia
5 Sillaba
bradicinesia
emianestesia
indomalesia
iperalgesia
ipercinesia
iperestesia
ipocinesia
paracinesia
radargeodesia
somatoestesia
termoanestesia
6 Sillaba
servizio-cortesia