2 Sílabas
auto, bruto, chuto, cuto, fruto, luto, puto, tuto
3 Sílabas
acuto, astuto, bismuto, botuto, canuto, caruto, chucuto, cornuto, enjuto, eruto, esputo, falluto, fotuto, fututo, hirsuto, macuto, minuto, poluto, pututo, soluto, tributo, versuto, zacuto
4 Sílabas
absoluto, archibruto, atributo, chachafruto, diminuto, disoluto, escorbuto, estatuto, impoluto, insoluto, instituto, langaruto, marabuto, morabuto, ojienjuto, prostituto, resoluto, substituto, sustituto, tuturuto, usufruto
5 Sílabas
anacoluto, irresoluto