2 Sílabas
bozo, chozo, gozo, mozo, pozo, rozo, tozo, trozo
3 Sílabas
abozo, allozo, berozo, cadozo, carozo, corozo, corrozo, desbrozo, destrozo, embozo, esbozo, rebozo, retozo, sollozo, sotrozo
4 Sílabas
alborozo, arrebozo, calabozo, calagozo, contrapozo, desembozo, escorrozo, tentemozo
5 Sílabas
contraembozo