2 Sílabas
rezno, ruezno
3 Sílabas
gamezno, lobezno, osezno, pavezno, perrezno, rodezno, rufezno, torrezno
4 Sílabas
viborezno