adequarem, aguarem, apaziguarem, averiguarem, desaguarem, enxaguarem