aprovem, chovem, comovem, comprovem, desaprovem, desovem, escovem, inovem, jovem, movem, promovem, provem, removem, renovem, reprovem, sovem