mouros, tesouros, touros, ouros, logradouros, calouros, besouros, louros, couros, duradouros, vindouros, bebedouros, matadouros, ancoradouros, sumidouros, estouros, abatedouros, respiradouros, vertedouros, atracadouros, mata-mouros, desembarcadouros, escoadouros, embarcadouros, sangradouros, nascedouros, sorvedouros, amarradouros, imorredouros