afronta
amedronta
aponta
apronta
confronta
conta
defronta
desafronta
desaponta
desconta
desmonta
desponta
monta
ponta
pronta
remonta
reponta
sobreponta
tonta