desenvolvo
devolvo
dissolvo
envolvo
evolvo
polvo
resolvo
revolvo
volvo