desenvolvem, devolvem, dissolvem, envolvem, evolvem, resolvem, revolvem, volvem