abiscoites, afoites, amoites, açoites, noites, pernoites