anti-heroico
benzoico
estoico
heroico
mesozoico
neoestoico
paleozoico
paranoico