abalroem, abençoem, abotoem, acolchoem, afeiçoem, aferroem, agrilhoem, amaldiçoem, amontoem, aperfeiçoem, apregoem, arpoem, arrazoem, assoem, atordoem, atraiçoem, caçoem, coem, condoem, constroem, coroem, corroem, desabotoem, despovoem, destoem, destroem, doem, ecoem, enevoem, enjoem, ensaboem, entoem, escanhoem, escoem, garoem, incoem, leiloem, magoem, moem, perdoem, povoem, reboem, reconstroem, remoem, repovoem, ressoem, roem, soem, voem