abrocho, afrouxo, arrocho, brocho, carocho, chocho, cocho, coxo, debocho, desabrocho, frouxo, mocho, pintarroxo, roxo, ultrarroxo