alisem, analisem, avisem, catalisem, divisem, frisem, improvisem, paralisem, pisem, precisem, reprisem, revisem, visem