inchem, desinchem, destrinchem, linchem, pechinchem, relinchem