amimem, animem, aproximem, arrimem, comprimem, corredimem, deprimem, desanimem, descomprimem, desoprimem, dirimem, dizimem, encimem, estimem, eximem, exprimem, imprimem, intimem, lastimem, legitimem, limem, mimem, oprimem, primem, reanimem, redimem, reprimem, rimem, subestimem, superestimem, suprimem, ultimem, vitimem