brilhem, cedilhem, compartilhem, dedilhem, desempilhem, desvencilhem, empilhem, engatilhem, esmerilhem, fervilhem, humilhem, ilhem, ladrilhem, maravilhem, palmilhem, partilhem, perfilhem, pilhem, polvilhem, pontilhem, rebrilhem, rendilhem, trilhem