caprichem, cochichem, enrabichem, espichem, fichem, pichem