aspergem, convergem, divergem, emergem, espergem, imergem, submergem