albergas, enxergas, ergas, postergas, soergas, vergas