aconselha, ajoelha, aparelha, assemelha, avermelha, canelha, cernelha, coelha, desaparelha, destelha, emparelha, espelha, fedelha, infravermelha, marselha, pelevermelha, reaparelha, velha