aceitas, afeitas, ajeitas, aleitas, aproveitas, azeitas, colheitas, confeitas, contrafeitas, deitas, deleitas, desaproveitas, desfeitas, direitas, eleitas, empreitas, endireitas, enfeitas, enjeitas, espreitas, estreitas, feitas, freitas, imperfeitas, insatisfeitas, insuspeitas, maleitas, peitas, perfeitas, prefeitas, rarefeitas, reaproveitas, receitas, reeleitas, refeitas, rejeitas, respeitas, satisfeitas, seitas, sujeitas, suspeitas