abafarei, abafei, abaixarei, abaixei, abalancei, abalançarei, abalarei, abalei, abalizarei, abalizei, abalroarei, abalroei, abanarei, abandalharei, abandalhei, abandonarei, abandonei, abanei, abarcarei, abarracarei, abarrotarei, abarrotei, abastecei, abastecerei, abatei, abaterei, abdicarei, abeirarei, abeirei, abençoarei, abençoei, abestalharei, abestalhei, abiscoitarei, abiscoitei, abismarei, abismei, abjurarei, abjurei, abluirei, abnegarei, abobadarei, abobadei, abocanharei, abocanhei, aboletarei, aboletei, abolirei, abominarei, abominei, abordarei, abordei, aborrecei, aborrecerei, abortarei, abortei, abotoarei, abotoei, abracei, abrandarei, abrandei, abrangei, abrangerei, abrasarei, abrasei, abraçarei, abrenharei, abrenhei, abreviarei, abreviei, abrigarei, abrilhantarei, abrilhantei, abrirei, abrocharei, abrochei, absolverei, absorvei, absorverei, absterei, abstrairei, abundarei, abundei, aburguesarei, aburguesei, abusarei, abusei, acabarei, acabei, acabrunharei, acabrunhei, academicizarei, academicizei, acalentarei, acalentei, acalmarei, acalmei, acalorarei, acalorei, acamparei, acampei, acantonarei, acantonei, acariciarei, acariciei, acarinharei, acarinhei, acarpetarei, acarpetei, acarretarei, acarretei, acasalarei, acasalei, acastelarei, acastelei, acatarei, acatei, acautelarei, acautelei, acaçaparei, acaçapei, aceitarei, aceitei, acelerarei, acelerei, acenarei, acendei, acenderei, acenei, acentuarei, acentuei, acercarei, acertarei, acertei, acessarei, acessei, acetinarei, acetinei, acharei, achegarei, achei, acidentarei, acidentei, acidificarei,
acidularei, acidulei, acinzentarei, acinzentei, acionarei, acionei, acirrarei, acirrei, aclamarei, aclamei, aclararei, aclarei, aclimatarei, aclimatei, aclimatizarei, aclimatizei, acobertarei, acobertei, acolchoarei, acolchoei, acolhei, acolherei, acometei, acometerei, acomodarei, acomodei, acompanharei, acompanhei, aconchegarei, acondicionarei, acondicionei, aconselharei, aconselhei, acontecei, acontecerei, acoplarei, acoplei, acordarei, acordei, acorrei, acorrentarei, acorrentei, acorrerei, acossarei, acossei, acostumarei, acostumei, acotovelarei, acotovelei, acovardarei, acovardei, acreditarei, acreditei, acrescei, acrescentarei, acrescentei, acrescerei, acrisolarei, acrisolei, acuarei, acudirei, acuei, acumularei, acumulei, acusarei, acusei, acutilarei, acutilei, adaptarei, adaptei, adelgacei, adelgaçarei, adensarei, adensei, adentrarei, adentrei, adequarei, aderirei, adernarei, adernei, adestrarei, adestrei, adiantarei, adiantei, adiarei, adicionarei, adicionei, adiei, adirei, aditarei, aditei, adivinharei, adivinhei, adjetivarei, adjetivei, adjudicarei, administrarei, administrei, admirarei, admirei, admitirei, admoestarei, admoestei, adocei, adocicarei, adoecei, adoecerei, adoentarei, adoentei, adorarei, adorei, adormecei, adormecerei, adornarei, adornei, adotarei, adotei, adoçarei, adquirirei, adstringirei, adubarei, adubei, adularei, adulei, adulterarei, adulterei, advertirei, advirei, advogarei, afadigarei, afagarei, afanarei, afanei, afastarei, afastei, afeiçoarei, afeiçoei, afeminarei, afeminei, aferirei, aferrarei, aferrei, aferroarei, aferroei,
aferrolharei, aferrolhei, aferventarei, aferventei, afervorarei, afervorei, afetarei, afetei, afiancei, afiançarei, afiarei, afiei, afigurarei, afigurei, afiliarei, afiliei, afinarei, afincarei, afinei, afirmarei, afirmei, afivelarei, afivelei, afixarei, afixei, afligirei, aflorarei, aflorei, afluirei, afobarei, afobei, afofarei, afofei, afogarei, afoitarei, afoitei, aforarei, aforei, aformosarei, aformosearei, aformoseei, aformosei, afrontarei, afrontei, afrouxarei, afrouxei, afugentarei, afugentei, afundarei, afundei, afunilarei, afunilei, agacharei, agachei, agarrarei, agarrei, agasalharei, agasalhei, agenciarei, agenciei, agendarei, agendei, agigantarei, agigantei, agilizarei, agilizei, agiotarei, agiotei, agirei, agitarei, agitei, aglomerarei, aglomerei, aglutinarei, aglutinei, agonizarei, agonizei, agourarei, agourei, agraciarei, agraciei, agradarei, agradecei, agradecerei, agradei, agravarei, agravei, agredirei, agregarei, agremiarei, agremiei, agrilhoarei, agrilhoei, agruparei, agrupei, aguardarei, aguardei, aguarei, agucei, aguentarei, aguentei, aguerrirei, agulharei, agulhei, aguçarei, ajardinarei, ajardinei, ajeitarei, ajeitei, ajoelharei, ajoelhei, ajudarei, ajudei, ajuizarei, ajuizei, ajuntarei, ajuntei, ajuramentarei, ajuramentei, ajustarei, ajustei, alagarei, alardearei, alardeei, alargarei, alarmarei, alarmei, alastrarei, alastrei, albergarei, alcancei, alcançarei, alcei, alcoolizarei, alcoolizei, alegarei, alegrarei, alegrei, aleijarei, aleijei, aleitarei, aleitei, alentarei, alentei,
alertarei, alertei, alevantarei, alevantei, alfabetizarei, alfabetizei, algemarei, algemei, alhearei, alheei, aliarei, alicercei, alicerçarei, aliciarei, aliciei, aliei, alienarei, alienei, aligeirarei, aligeirei, alijarei, alijei, alimentarei, alimentei, alinharei, alinhavarei, alinhavei, alinhei, alisarei, alisei, alistarei, alistei, aliviarei, aliviei, almejarei, almejei, almocei, almoçarei, alocarei, alojarei, alojei, alongarei, alourarei, alourei, altearei, alteei, alterarei, altercarei, alterei, alternarei, alternei, alucinarei, alucinei, aludirei, alugarei, alumiarei, alumiei, alvejarei, alvejei, alvorecei, alvorecerei, alvorocei, alvoroçarei, alçarei, amaciarei, amaciei, amadurecei, amadurecerei, amainarei, amainei, amaldiçoarei, amaldiçoei, amamentarei, amamentei, amancebarei, amancebei, amanhecei, amanhecerei, amansarei, amansei, amanteigarei, amarei, amarelarei, amarelei, amargarei, amarrarei, amarrei, amarrotarei, amarrotei, amasiarei, amasiei, amassarei, amassei, ambicionarei, ambicionei, ambientarei, ambientei, ameacei, ameaçarei, amedrontarei, amedrontei, amei, amenizarei, amenizei, amerissarei, amerissei, amesquinharei, amesquinhei, amigarei, amimarei, amimei, amiudarei, amiudei, amoitarei, amoitei, amolarei, amoldarei, amoldei, amolecei, amolecerei, amolei, amontoarei, amontoei, amordacei, amordaçarei, amortalharei, amortalhei, amortecei, amortecerei, amortizarei, amortizei, amostrarei, amostrei, amotinarei, amotinei, ampararei, amparei, ampliarei, ampliei, amplificarei, amputarei, amputei, analisarei, analisei,
anarquizarei, anarquizei, anatematizarei, anatematizei, ancorarei, ancorei, andarei, andei, anelarei, anelei, anestesiarei, anestesiei, anexarei, anexei, angariarei, angariei, angustiarei, angustiei, animalizarei, animalizei, animarei, animei, aninharei, aninhei, aniquilarei, aniquilei, anistiarei, anistiei, anoitecei, anoitecerei, anotarei, anotei, ansiarei, ansiei, antecedei, antecederei, anteciparei, antecipei, antedatarei, antedatei, anteporei, anteverei, antipatizarei, antipatizei, anuirei, anularei, anulei, anunciarei, anunciei, apadrinharei, apadrinhei, apagarei, apaixonarei, apaixonei, apalparei, apalpei, apanagiarei, apanagiei, apanharei, apanhei, aparacei, aparacerei, aparafusarei, aparafusei, apararei, aparecei, aparecerei, aparei, aparelharei, aparelhei, aparentarei, aparentei, apartarei, apartei, apascentarei, apascentei, apavorarei, apavorei, apaziguarei, apearei, apedrejarei, apedrejei, apeei, apegarei, apelarei, apelei, apelidarei, apelidei, apenarei, apendarei, apendei, apenei, apercebei, aperceberei, aperfeiçoarei, aperfeiçoei, aperrearei, aperreei, apertarei, apertei, apetecei, apetecerei, apiedarei, apiedei, apimentarei, apimentei, apinharei, apinhei, apitarei, apitei, aplacarei, aplainarei, aplainei, aplanarei, aplanei, aplaudirei, aplicarei, apoderarei, apoderei, apodrecei, apodrecerei, apoiarei, apoiei, apologizarei, apologizei, apontarei, apontei, aportarei, aportei, aposentarei, aposentei, apossarei, apossei, apostarei, apostatarei, apostatei, apostei, apostilarei, apostilei, apostrofarei, apostrofei, apreciarei, apreciei, apreendei,
apreenderei, apregoarei, apregoei, aprendei, aprenderei, apresarei, apresei, apresentarei, apresentei, apressarei, apressei, aprimorarei, aprimorei, aprisionarei, aprisionei, aprofundarei, aprofundei, aprontarei, aprontei, apropriarei, apropriei, aprovarei, aprovei, aproveitarei, aproveitei, aproximarei, aproximei, aprumarei, aprumei, apunhalarei, apunhalei, apurarei, apurei, aquartelarei, aquartelei, aquecei, aquecerei, aquiescei, aquiescerei, aquilatarei, aquilatei, ararei, arbitrarei, arbitrei, arborescei, arborescerei, arborizarei, arborizei, arcarei, ardei, arderei, arei, arejarei, arejei, arfarei, arfei, arguirei, argumentarei, argumentei, aristocratizarei, aristocratizei, armarei, armazenarei, armazenei, armei, aromatizarei, aromatizei, arpoarei, arpoei, arquearei, arqueei, arquejarei, arquejei, arquitetarei, arquitetei, arquivarei, arquivei, arraigarei, arrancarei, arranharei, arranhei, arranjarei, arranjei, arrasarei, arrasei, arrastarei, arrastei, arrazoarei, arrazoei, arrearei, arrebanharei, arrebanhei, arrebatarei, arrebatei, arrebentarei, arrebentei, arrebitarei, arrebitei, arrecadarei, arrecadei, arredarei, arredei, arredondarei, arredondei, arreei, arrefecei, arrefecerei, arregacei, arregalarei, arregalei, arreganharei, arreganhei, arregaçarei, arregimentarei, arregimentei, arrematarei, arrematei, arremedarei, arremedei, arremessarei, arremessei, arremetei, arremeterei, arrendarei, arrendei, arrependei, arrependerei, arrepiarei, arrepiei, arrevesarei, arrevesei, arriarei, arribarei, arribei, arriei, arrimarei, arrimei, arriscarei, arrobarei, arrobei, arrocharei, arrochei, arrogarei, arrojarei,
arrojei, arrolarei, arrolei, arrolharei, arrolhei, arrombarei, arrombei, arrostarei, arrostei, arrotarei, arrotei, arroxearei, arroxeei, arruinarei, arruinei, arrumarei, arrumei, articularei, articulei, arvorarei, arvorei, ascendei, ascenderei, asfaltarei, asfaltei, asfixiarei, asfixiei, asilarei, asilei, aspergirei, aspirarei, aspirei, assalariarei, assalariei, assaltarei, assaltei, assanharei, assanhei, assarei, assassinarei, assassinei, assearei, assediarei, assediei, asseei, assegurarei, assegurei, assei, assemelharei, assemelhei, assenhorearei, assenhoreei, assentarei, assentei, assentirei, assessorarei, assessorei, asseverarei, asseverei, assimilarei, assimilei, assinalarei, assinalei, assinarei, assinei, assistirei, assoarei, assoberbarei, assoberbei, assobiarei, assobiei, associarei, associei, assoei, assolarei, assolei, assomarei, assombrarei, assombrei, assomei, assoprarei, assoprei, assorearei, assoreei, assoviarei, assoviei, assumirei, assustarei, assustei, astro-rei, atacarei, atalharei, atalhei, atapetarei, atapetei, atarei, atarraxarei, atarraxei, ataviarei, ataviei, atazanarei, atazanei, atearei, ateei, atei, atemorizarei, atemorizei, atendei, atenderei, atentarei, atentei, atenuarei, atenuei, aterei, aterrarei, aterrei, aterrissarei, aterrissei, aterrorizarei, aterrorizei, atestarei, atestei, aticei, atinarei, atinei, atingirei, atirarei, atirei, ativarei, ativei, atiçarei, atolarei, atolei, atordoarei, atordoei, atormentarei