aclamem, amem, bramem, chamem, clamem, declamem, derramem, diagramem, difamem, embalsamem, exclamem, infamem, inflamem, mamem, proclamem, programem, reclamem, reprogramem