agro, almagro, conflagro, consagro, deflagro, flagro, magro, meleagro, onagro, sagro