achem, agachem, despachem, esborrachem, esculachem, rachem, tachem