abluístes, abstraístes, afluístes, anuístes, atraístes, atribuístes, caístes, concluístes, confluístes, constituístes, contraístes, contribuístes, decaístes, descaístes, destituístes, diluístes, diminuístes, distraístes, distribuístes, esvaístes, evoluístes, excluístes, extraístes, fluístes, fruístes, incluístes, influístes, instituístes, instruístes, intuístes, obstruístes, possuístes, prostituístes, recaístes, reconstituístes, redistribuístes, refluístes, restituístes, retraístes, retribuístes, saístes, sobressaístes, substituístes, subtraístes, traístes, usufruístes