abocanhem, acompanhem, apanhem, arranhem, arrebanhem, arreganhem, assanhem, banhem, barganhem, entranhem, estanhem, estranhem, ganhem