3 Syllabes
routin, voûtin
4 Syllabes
voutain, voûtain