3 Syllabes
routin
voûtin
4 Syllabes
voutain
voûtain