3 Syllabes
bouton, boutons, crouton, croûton, mouton, moutons, rouston