2 Syllabes
potin, potins
3 Syllabes
hautin, hautins
4 Syllabes
hautain, hautains