2 Syllabes
filet, filets, gilet, ilets, pilet, stylet
4 Syllabes
quilais