2 Syllabes
filet
filets
gilet
ilets
pilet
stylet
4 Syllabes
quilais