3 Syllabes
alite
aliter
alité
alyte
baliste
halite
s'aliter
4 Syllabes
qualite
qualité