3 Syllabes
alite, aliter, alité, alyte, baliste, halite, s'aliter
4 Syllabes
qualite, qualité