4 Syllabes
ajoute, ajouter, ajouté, rajouter, s'ajouter
5 Syllabes
ajoutée