2 Syllabes
loto
lotto
moto
proto
roto
toto
4 Syllabes
coteau