abundo, carborundo, cogitabundo, corundo, dundo, errabundo, facundo, fecundo, fundo, furibundo, gemebundo, infacundo, infecundo, inmundo, inverecundo, iracundo, jocundo, mediomundo, meditabundo, moribundo, mundo, nauseabundo, negundo, oriundo, profundo, pudibundo, rotundo, rubicundo, segismundo, segundo, sigismundo, sitibundo, submundo, trasmundo, tremebundo, vagabundo, vagamundo, verecundo